Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert:„ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH,SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1”dla MOW w Podgłębokiem

2017-11-14 11:42:34

.

Zamawiający: Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.7.2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia : „ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH,SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1”

Zamawiający, Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.11.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 160 000,00 złotych brutto.
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
tj.: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r..
4. Okras gwarancji: nie dotyczy
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy Cena brutto oferty Oferowana cena netto
1 l. oleju opałowego Oferowany upust od ceny netto producenta w zł Oferowany narzut do ceny netto producenta w zł
Termin dostawy (godz.) Termin płatności f-ry
od daty jej dostarczenia (dni)
1. SAFARI s.j. Żabia Wola 159B,
23-107 Strzyżewice 204 057,00 2,44 0,075 - 24 30
2. EXOIL PALIWA Sp. z o.o.- Spółka Komandytowa
ul. Okszowska 27,
22-100 Chełm 202 335,00 2,44 0,09 - do 24 godz. 30
3. DELLA Sp.j.
Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak
Łuszczów I 130A,
20-258 Lublin 62 197 169,00 2,44 0,15 - do 24 godz. 30

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.14.11.2017r.. .......................................... 14.11.2017r...........................................................
(podpis osoby sporządzającej) (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków